The Walking Dead: World Beyond - Tập 01

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

The series will focus on the first generation to grow up during the zombie apocalypse.

‌​