Kingdom: Ashin of the North

Server:

Bạn có thể chọn server phù hợp với bạn hoặc để hệ thống chọn tự động

Nội dung:

A backstory the origin of the resurrection plant and the mystery behind Ashin's identity.

‌​